Svensk nod för att accelerera innovation och forskning inom cybersäkerhet

RISE driver en nationell kraftsamling kring cybersäkerhet för att accelerera forskning och innovation inom industri och offentlig sektor – en nationell nod för cybersäkerhet. Vinnova svarar för finansieringen medan RISE har rollen som koordinator för arbetet.

Noden ska skapa ett gynnsamt innovationsklimat för den svenska cybersäkerhetsindustrin och bidra till en snabbare och säkrare digitalisering i svenskt näringsliv och hos svenska offentliga aktörer.

Detta ska ske genom att samla näringsliv, akademi och offentlig sektor med uppdraget att identifiera, prioritera, initiera och driva forsknings- och innovationsaktiviteter inom cybersäkerhetsområdet.

På detta sätt ska även svensk konkurrenskraft och export inom cybersäkerhet stärkas. Dessutom ska arbetet med noden väsentligt stärka Sveriges möjligheter att söka och vinna medel från de forsknings- och innovationssatsningar på cybersäkerhet som görs av EU.