Arbetsgrupper

[2023-09-22] Många arbetsgrupper är igång!

Syfte med nodens arbetsgrupper

Att organisera arbetsgrupper är en viktig del i arbetet med en innovationnod. Det är i arbetsgrupperna som ”det skapas verkstad”. Här kan experter från olika organisationer mötas för ett utbyte av tankar och idéer inom ett specifikt cybersäkerhetsområde. I takt med att gruppens medlemmar lär känna varandra avses tillit och förtroende byggas, vilket ska kunna bidra till en fördjupad samverkan inom forskning och innovation.

Ett annat mycket viktigt syfte med en arbetsgrupp är att lägga grunden för kommande samverkan avseende ansökningar till utlysningar, t.ex. inom EU:s Horisont Europa.

Den som leder en arbetsgrupp har en viktig roll för att organisera gruppens arbete. Förutom mötesbokning och mötesannteckningar kan det handla om förslag till föredragshållare eller diskussionsämnen. Cybernoden försöker bistå gruppledarna på olika sätt, och försöker också lyfta dem i syfte att synliggöra deras roll som gruppledare. Som vägledning finns ett dokument framtaget: ”Stöd och anvisning för gruppledare för nodens arbetsgrupper — 220107 v1.0”.

Gruppen bestämmer själv hur och hur ofta man vill träffas, men ett online-möte en timme var tredje eller fjärde vecka är vanligt i många grupper. Nodens ledning (koordinatorerna) bistår i uppstarten av en grupp, speciellt i det första mötet med en grupp.

Säkerhetsregler

Svensk innovation inom cybersäkerhet kan i många fall kräva skydd mot obehöriga intressen, inte minst från utlandet. Därför finns säkerhetsregler utformade för hur grupperna ska arbeta.

På följande webbsida finns en bakgrund till säkerhetsreglerna:

https://cybernode.se/om-noden/bakgrund-till-nya-sakerhetsregler/

Säkerhetsreglerna finns på:

https://cybernode.se/om-noden/sakerhetsregler-for-deltagande-i-nodens-verksamhet/

Exempel på möjliga aktiviteter i en grupp

Nedan ges exempel på möjliga aktiviteter i gruppen.

 • Skapa referenslista
  • Forskningsresultat, produkter/tjänster, standarder, metoder etc.
 • Skapa leverantörslista
 • Skapa lista över produkter och tjänster
 • Skapa intressentlista
 • Kravställa/utveckla ett verktyg
 • Be leverantörer ge demonstrationer av verktyg/metoder
 • Samverka med andra grupperingar inom området? (Typ AI Sweden, IoT Sverige etc.)
 • Anordna seminarier eller rundabordssamtal
 • Sammanställa rapport – hotbilden, nya tekniktrender, analys av specifik teknik etc.
 • Bevaka utlysningar inom området som kan vara av intresse för gruppen

De olika arbetsgrupperna

I nuläget nio arbetsgrupper aktiva:

 • AG IoT-säkerhet
 • AG Riskanalys
 • AG Cyber Threat Intelligence
 • AG AI och cybersäkerhet
 • AG Säkerhet i SCADA/ICS
 • AG Privacy by Design
 • AG Krypt
 • AG Mänskliga aspekter
 • AG Säkra leveranskedjor/Öppen källkod

Tre grupper är just nu vilande/inaktiva:

 • AG Behovsbild
 • AG Kompetens
 • AG Säkerhet i 5G

Diskussioner pågår om att starta följande grupper:

 • AG Säkra molntjänster
 • AG Forensik
 • AG Medicinsk teknik
 • AG Digital identitet

Arbete pågår för att starta ytterligare grupper, beroende på intresse:

 • AG Nytt paradigm
 • AG Hybridhot
 • AG Säkerhetsarkitektur
 • AG Software security
 • AG Identifiering/Autenticering
 • AG Standardisering
 • AG FINTECH och cybersäkerhet
 • AG Intelligent Transportation Systems
 • AG Security maturity benchmarking and measurements of SME
 • AG Gaming and simulation for cybersecurity

Som medlem i noden kan man anmäla intresse för att delta i en eller flera av grupperna. Mer information om grupperna och deras mål finns (eller kommer att finnas) på medlemssidorna. Framöver ska även utförligare beskrivningar av gruppernas aktiviteter finnas på webben.