Om noden

[240227] RISE driver en nationell kraftsamling kring cybersäkerhet för att accelerera forskning och innovation inom industri och offentlig sektor – Cybernoden – en nationell nod för cybersäkerhet.

NCC-SE, det svenska samordningscentret inom cybersäkerhet vid MSB, har nu givit RISE uppdraget att driva Cybernoden som den nationella kompetensgemenskapen inom cybersäkerhet, vilket är ett uppdrag inom ramen för EU:s ECCC-projekt. (Mer info om ECCC: LÄNK.)

VINNOVA fortsätter svara för finansieringen, NCC-SE har det övergripande ansvaret medan RISE och NCC-SE tillsammans koordinerar Cybernodens arbete.

Martin Bergling och Petra Fröderberg är koordinatorer för arbetet i Cybernoden. De arbetar båda inom Cybersäkerhetsenheten på RISE, vilken leds av Shahid Raza.

  • Noden ska skapa ett gynnsamt innovationsklimat för den svenska cybersäkerhetsindustrin och bidra till en snabbare och säkrare digitalisering i svenskt näringsliv och hos svenska offentliga aktörer.
  • Detta ska ske genom att samla näringsliv, akademi och offentlig sektor med uppdraget att identifiera, prioritera, initiera och driva forsknings- och innovationsaktiviteter inom cybersäkerhetsområdet.
  • På detta sätt ska även svensk konkurrenskraft och export inom cybersäkerhet stärkas. Dessutom ska arbetet med Cybernoden väsentligt stärka Sveriges möjligheter att söka och vinna medel från de forsknings- och innovationssatsningar på cybersäkerhet som görs av EU.

Tidplan och finansiering

Nodens arbete ska pågå till minst 2027, där den andra fasen löper fram till sommaren 2024. Vinnova finansierar nodens arbete med c:a 3 MSEK per år under tiden 2020-2027. Noden har ingen avgift för medlemskap.

Kontaktperson på Vinnova är Anton Hasselgren.

Säkerhet och sekretess

Frågor avseende väl avvägd informationssäkerhet, säkerhetsskydd och personuppgiftshantering kommer att hög prioritet i nodens arbete, beroende på den allvarliga hotbilden mot Sverige och svensk cybersäkerhet.

Bli medlem

Ni som vill bidra i arbetet för att stärka svensk cybersäkerhet är välkomna att ansöka om medlemskap! Läs mer här!

Följ oss på LinkedIn

Ni som vill få uppdateringar från oss på LinkedIn om nodens arbete och andra intressanta nyheter i ämnet cybersäkerhet, klicka nedan!

Klicka här!