Om noden

RISE driver en nationell kraftsamling kring cybersäkerhet för att accelerera forskning och innovation inom industri och offentlig sektor – en nationell nod för cybersäkerhet. VINNOVA svarar för finansieringen medan RISE Cybersäkerhetsenhet koordinerar nodens arbete.

Martin Bergling och Sofia Fredholm är koordinatorer för arbetet inom innovationsnoden. De arbetar båda inom Cybersäkerhetsenheten på RISE, vilken leds av Shahid Raza.

  • Noden ska skapa ett gynnsamt innovationsklimat för den svenska cybersäkerhetsindustrin och bidra till en snabbare och säkrare digitalisering i svenskt näringsliv och hos svenska offentliga aktörer.
  • Detta ska ske genom att samla näringsliv, akademi och offentlig sektor med uppdraget att identifiera, prioritera, initiera och driva forsknings- och innovationsaktiviteter inom cybersäkerhetsområdet.
  • På detta sätt ska även svensk konkurrenskraft och export inom cybersäkerhet stärkas. Dessutom ska arbetet med noden väsentligt stärka Sveriges möjligheter att söka och vinna medel från de forsknings- och innovationssatsningar på cybersäkerhet som görs av EU.

Tidplan och finansiering

Nodens arbete ska pågå till 2027, där den första fasen löper fram till sommaren 2021. Vinnova finansierar nodens arbete med 19,6 milj. SEK under tiden 2020-2027. Noden har ingen avgift för medlemskap.

Kontaktperson på Vinnova är Tommy Schönberg.

Säkerhet och sekretess

Frågor avseende väl avvägd informationssäkerhet, säkerhetsskydd och personuppgiftshantering kommer att hög prioritet i nodens arbete, beroende på den allvarliga hotbilden mot Sverige och svensk cybersäkerhet.