Temagrupper

[24-01-10]

Många temagrupper är igång!

Syfte med nodens temagrupper (tidigare kallade ”arbetsgrupper”)

Att organisera temagrupper är en viktig del i arbetet med en innovationsnod. Det är i temagrupperna som nya kontakter knyts, vilket kan ge en grund för samverkan på olika sätt. Här möts experter från olika organisationer för ett utbyte av tankar och idéer inom ett specifikt cybersäkerhetsområde. I takt med att gruppens medlemmar lär känna varandra avses tillit och förtroende byggas, vilket ska kunna bidra till en fördjupad samverkan inom forskning och innovation.

Ett annat mycket viktigt syfte med en temagrupp är att lägga grunden för kommande samverkan avseende ansökningar till utlysningar, t.ex. inom EU:s Horisont Europa.

Den som leder en temagrupp har en viktig roll för att organisera gruppens arbete. Förutom mötesbokning och mötesanteckningar kan det handla om förslag till föredragshållare eller diskussionsämnen. Cybernoden försöker bistå gruppledarna på olika sätt, och försöker också lyfta dem i syfte att synliggöra deras roll som gruppledare. Som vägledning finns ett dokument framtaget: ”Stöd och anvisning för gruppledare för Cybernodens temagrupper — 231023 v1.5”.

Gruppen bestämmer själv hur och hur ofta man vill träffas, men ett online-möte en timme var tredje eller fjärde vecka är vanligt i många grupper. Nodens ledning (koordinatorerna) bistår i uppstarten av en grupp, speciellt i det första mötet med en grupp.

Säkerhetsregler

Svensk innovation inom cybersäkerhet kan i många fall kräva skydd mot obehöriga intressen, inte minst från utlandet. Därför finns säkerhetsregler utformade för hur grupperna ska arbeta.

På följande webbsida finns en bakgrund till säkerhetsreglerna:

https://cybernode.se/om-noden/bakgrund-till-nya-sakerhetsregler/

Säkerhetsreglerna finns på:

https://cybernode.se/om-noden/sakerhetsregler-for-deltagande-i-nodens-verksamhet/

Exempel på möjliga aktiviteter i en grupp

Nedan ges exempel på möjliga aktiviteter i gruppen.

 • Skapa referenslista
  • Forskningsresultat, produkter/tjänster, standarder, metoder etc.
 • Skapa leverantörslista
 • Skapa lista över produkter och tjänster
 • Skapa intressentlista
 • Kravställa/utveckla ett verktyg
 • Be leverantörer ge demonstrationer av verktyg/metoder
 • Samverka med andra grupperingar inom området? (Typ AI Sweden, IoT Sverige etc.)
 • Anordna seminarier eller rundabordssamtal
 • Sammanställa rapport – hotbilden, nya tekniktrender, analys av specifik teknik etc.
 • Bevaka utlysningar inom området som kan vara av intresse för gruppen

De olika temagrupperna

I nuläget är tolv temagrupper aktiva eller under uppstart:

 • TG Compliance och cyberhygien
 • TG IoT-säkerhet
 • TG Riskanalys
 • TG Cyber Threat Intelligence
 • TG AI och cybersäkerhet
 • TG Säkerhet i ICS/OT
 • TG Privacy by Design
 • TG Krypt
 • TG Mänskliga aspekter
 • TG Spel som verktyg (spel, simulering och scenarioövningar inom cybersäkerhet)
 • TG Säkra leveranskedjor för programvara
 • TG BomResolver (teknikgrupp inom säkra leveranskedjor)

Två grupper är just nu vilande/inaktiva:

 • TG Kompetens
 • TG Säkerhet i 5G

Diskussioner pågår om att starta följande grupper:

 • TG Säkra molntjänster
 • TG FINTECH och cybersäkerhet (om finansiell teknik)

Arbete pågår för att starta ytterligare grupper, beroende på intresse:

 • TG Forensik
 • TG Medicinsk teknik
 • TG Digital identitet
 • TG Nytt paradigm
 • TG Hybridhot
 • TG Säkerhetsarkitektur
 • TG Software security
 • TG Identifiering/Autenticering
 • TG Standardisering
 • TG Intelligent Transportation Systems
 • TG Security maturity benchmarking and measurements of SME

Som medlem i noden kan man anmäla intresse för att delta i en eller flera av grupperna. Mer information om grupperna och deras mål finns (eller kommer att finnas) på medlemssidorna. Framöver ska även utförligare beskrivningar av gruppernas aktiviteter finnas på webben.