Temagrupp ”Spel som verktyg”

[24-01-22]

Om gruppen

Gruppen kommer att arbeta med praktiska frågor kring hur spel och simulering kan användas för att skapa utbildning och mätbarhet för individer och organisationer som vill utveckla sin cybersäkerhet.  

Avsikten är att etablera upplevelsebaserad utbildning som ett komplement till de traditionella sätten att utbilda, genom att simulera situationer som prövar individers och organisationers förmåga att agera med djupare insikt. Gruppledaren har tidigare drivit s.k. Mega- och Pico-games inom cybersäkerhet där deltagarna framförallt tränar sin förmåga att förstå samspelet mellan affär, teknik, juridik och ledning. Vi ser det här som ett verktyg både för utbildning av färdigheter, men framförallt för att verifiera att processer och dokumentation klarar mötet med verkligheten. På så sätt ska man även kunna leva upp till de kommande kraven i NIS2 vad gäller att kunna visa att organisationen övar på att hantera t.ex. incidenter.

Vad kommer du att få ut av att delta?

Du kommer att få en bredare och förhoppningsvis djupare förståelse för hur affärsbeslut, tekniska lösningar, juridik och olika hot påverkar en organisations cybersäkerhetsarbete. Du kommer även att kunna bygga in mätbarhet och compliance i ledningsprocesser och övningar.

Vem bör delta?

Deltagarna bör ha praktisk erfarenhet av att arbeta med cybersäkerhet i organisationer där det finns ett glapp mellan ledningens strategiska styrning och det operativa cybersäkerhetsarbetet. För att gruppen ska fungera bra är det bra om du har en holistisk syn på säkerhet och tycker om att testa lösningar på ett sätt som liknar tillämpad forskning.

Vad förväntar vi oss av deltagarna?

Du förväntas bidra med erfarenheter av vilka hinder för cybersäkerhet som finns i en organisation och föreslå hur de skulle kunna motverkas. Det är en fördel om du har praktisk insikt om de standarder som används inom cybersäkerhet. Vi vill också gärna att du är beredd att försöka testa och implementera gruppens resultat i din organisation.

Ett första gruppmöte kommer att hållas online 8/2-24, kl. 15-16.

Pågående arbete

Det pågår arbete med att ta fram ett digitalt stöd för att genomföra spelen och övningarna.

Gruppens säkerhetskategori: <TBD>

Arbetsspråk: svenska eller engelska, beroende på vad gruppens deltagare föredrar.

Gruppledare: Stewart Kowalski, RISE.

Kontakt: stewart.kowalski@ri.se

Deltagande företag/organisationer: <TBD>

Är du intresserad av att delta i gruppen, kontakta Stewart Kowalski.

Gruppen är nu (feb/mars-24) under etablering, därefter används processen för inval av nya medlemmar:

  • En blivande medlem skickar en kort motivering för intresset, samt en Linkedin-länk (eller motsvarande).
  • Gruppen genomför en omröstning.
  • Den nya medlemmen välkomnas till kommande gruppmöte.