Vision och principer

Vision

[2022-02-03] Cybersäkerhetsnoden ska fungera som en plattform eller ett nätverk som med bas i en gemensam nationell agenda initierar och driver projekt och aktiviteter.

Noden ska ha förmåga att mobilisera FoI-aktörer och svara upp mot allt mer komplexa krav kring exempelvis globalisering, innovationsutveckling och samhällsutmaningar.

Noden ska fungera som en hävstång för gemensamma agendor, färdplaner och investeringar kopplat till svensk innovationsförmåga. Den ska även främja mobilisering och kraftsamling i gemensamma FoI-initiativ.

Därtill ska noden fungera som en resurs för nationell- och internationell policyutveckling.

Principer i fas 2

Principerna gäller för innovationsnodens andra fas (dvs. oktober 2021 – juni 2024), och ska därmed ge vägledning i nodens arbete.

(Notering: endast princip nr 8 har ändrats sedan fas 1.)

 1. Noden långsiktiga mål är att stärka svensk konkurrenskraft inom cybersäkerhet, att stärka den svenska exporten inom området samt bidra till ett säkrare Sverige.
 2. Noden ska ha ett tydligt fokus på innovation och forskning.
  Med innovation menas här att skapa affärer, dvs. produkter och tjänster inom cybersäkerhet som kan säljas på en marknad, både inom och utom Sverige.
 3. Noden ska ge industrin en starkare röst inom svensk cybersäkerhet. Detta innebär att både cybersäkerhetsindustrin, större industriföretag och SME (små och medelstora företag) ska vara representerade inom styrgruppen och referensgruppen.
 4. Noden ska inte vara en inkubator.
  När stöd i affärsutveckling behövs ska detta hämtas hos externa inkubatorer och andra innovationsstödjande organisationer. Ett löpande samarbete med dessa organisationer ska eftersträvas.
 5. Noden ska vara behovs- och lösningsorienterad, inte problemorienterad.
  Säkerhetsbranschen har av tradition ett risk- och problemorienterat synsätt – nodens arbete ska vara behovs- och lösningsorienterat. Noden skall fokusera på att identifiera samhällets cybersäkerhetsbehov, vilket innebär att man ser bortom teknikfrågor och teknikproblem.
 6. Frågor om säkerhet och sekretess ska ständigt beaktas i nodens arbete.
  Inom forskning och utveckling hanteras information som är intressant för många aktörer, både statsaktörer, konkurrerande företag och kriminella organisationer. Forskning inom informationsteknik och cybersäkerhet är extra utsatta.
 7. I syfte att undvika dubbelarbete ska noden eftersträva en bra samverkan med andra svenska aktörer inom området, speciellt med myndigheter och akademi.
  Noden skall säkerställa att planerade insatser och aktiviteter genomförs i samråd med det nya cybersäkerhetscentret.
 8. Noden ska (i fas 2) utöka intressseområdet till både Sverige och EU.
  Noden har inledningsvis haft ett fokus på Sverige och aktörer verksamma i Sverige. I fas 2 ska etableringen bland svenska aktörer fortsätta, men intresseområdet ska också utökas, framför allt vad gäller kontakter med aktörer i EU inom ramen för EU-utlysningar.