Om Cybernoden

[2024-02-15]

Cybernoden är den nationella kompetensgemenskapen inom ramen för EU-projektet ECCC.

Cybernoden är Sveriges nationella kompetensgemenskap inom cybersäkerhetsforskning och innovation och drivs av RISE på uppdrag av NCC-SE inom ramen för ECCC, och är finansierat av Vinnova. Tillsammans med NCC-SE utgör Cybernoden en nationell arena med målsättningen att initiera forskning och innovation inom cybersäkerhet.

Cybernodens primära syfte är att skapa en samverkansplattform i samhället, där aktörer med intresse och behov av innovation och forskning inom svensk cybersäkerhet kan mötas. Denna samverkan ska bidra till ett gynnsammare innovationsklimat, och på sikt ska därmed svensk konkurrenskraft och export inom cybersäkerhet öka.

Noden är även en länk till den europeiska kompetensgemenskapen med möjlighet att få kunskap om EU-initiativ, delta i arbetsgrupper, påverka europeiska prioriteringar, nätverka och skapa samarbeten inom EU.

Nya typer av produkter och tjänster inom cybersäkerhet ska bidra till en snabbare och säkrare digitalisering i svenskt näringsliv och hos svenska offentliga aktörer. Inte minst små och medelstora företag, vilka ofta har begränsade resurser att hantera sin egen cybersäkerhet, ska kunna dra nytta av nodens innovationer.

Noden ska även bidra till ökad svensk förmåga att skapa starka ansökningar till EU:s program med utlysningar inom området (t.ex. Horisont Europa).

Ledning och styrning

VINNOVA svarar för finansieringen, NCC-SE har det övergripande ansvaret medan RISE och NCC-SE tillsammans koordinerar Cybernodens arbete.
Martin Bergling och Petra Fröderberg är koordinatorer för arbetet i Cybernoden. De arbetar båda inom Cybersäkerhetsenheten på RISE, vilken leds av Shahid Raza.

Tidplan och finansiering

Nodens arbete ska pågå till minst 2027, där den andra fasen löper fram till sommaren 2024. Vinnova finansierar nodens arbete med c:a 3 MSEK per år under tiden 2020-2027. Noden har ingen avgift för medlemskap.
Kontaktperson på Vinnova är Anton Hasselgren.

Säkerhet och sekretess

Inom forskning och utveckling hanteras information som är intressant för många aktörer, både statsaktörer, konkurrerande företag och kriminella organisationer. Forskning inom informationsteknik och cybersäkerhet är extra utsatta. Frågor avseende väl avvägd informationssäkerhet, säkerhetsskydd och personuppgiftshantering kommer därför att hög prioritet i nodens arbete, i syfte att bemöta den allvarliga hotbilden mot Sverige och svensk cybersäkerhet.

Bli medlem

Ni som vill bidra i arbetet för att stärka svensk cybersäkerhet är välkomna att ansöka om medlemskap! Läs mer här!

Följ oss på LinkedIn

Ni som vill få uppdateringar från oss på LinkedIn om nodens arbete och andra intressanta nyheter i ämnet cybersäkerhet, klicka nedan!

Klicka här!