Arbetssätt

[2022-10-03] Genom att skapa fora för samverkan ska Cybernoden identifiera värdeskapande symbioser mellan olika kompetenser. Dessa arbetsgrupper/konsortier ska kunna finna svar på komplexa krav och utmaningar.

Nodens arbete ska styras av en koordinatorgrupp från RISE och NCC-SE.

Noden ska skapa och driva arbetsgrupper/nätverksgrupper inom olika områden, exempelvis:

  • Behovsbilden
  • IoT-säkerhet
  • Riskanalys
  • Säkerhet i 5G
  • Cyber Threat Intelligence
  • Kompetens
  • AI och cybersäkerhet
  • Säkerhet i SCADA/ICS

Medlemmarnas möjligheter att hitta rätt kompetens/personal ska ökas med hjälp av en databas över kompetens och expertis inom industri, akademi och forskning. (Databasen ska endast innehålla publik information samt publika personuppgifter, typ namn på kontaktpersoner.)

Teknik-, innovationskonferenser och rundabordssamtal ska arrangeras regelbundet.

Noden ska identifiera och formulera FoU-initiativ med stark konkurrenskraft både nationellt och internationellt. Med dessa initiativ ska noden kunna påverka och ta del av EU:s satsningar på området, och därmed stödja intressenterna avseende finansieringsmöjligheter.

När det gäller internationella relationer ska möjligheten att starta ett nordiskt samarbete undersökas, i form av ett ”Nordic Network for Cybersecurity”.

Noden ska även bidra avseende tolkning av lagar och regler, och därigenom kunna initiera regelförändringar till stöd för innovation.