Arbetssätt

[2023-01-12] Genom att skapa olika fora för samverkan ska Cybernoden identifiera värdeskapande symbioser mellan olika kompetenser. Dessa arbetsgrupper/konsortier ska kunna finna svar på komplexa krav och utmaningar.

Nodens arbete ska styras av en koordinatorgrupp från RISE och NCC-SE.

Noden ska skapa och driva arbetsgrupper/nätverksgrupper inom olika områden, exempelvis:

 • Behovsbilden
 • IoT-säkerhet
 • Riskanalys
 • Säkerhet i 5G
 • Cyber Threat Intelligence
 • Kompetens
 • AI och cybersäkerhet
 • Säkerhet i SCADA/ICS

Andra viktiga aktivieteter är:

 • Bevakning och stöd avseende EU:s utlysningar inom cybersäkerhet.
 • Teknik-, innovationskonferenser och rundabordssamtal ska arrangeras regelbundet.
 • Noden ska bistå medlemmarna i att identifiera och formulera FoU-initiativ med stark konkurrenskraft både nationellt och internationellt. Med dessa initiativ ska medlemmarna kunna påverka och ta del av EU:s satsningar på området.
 • Noden ska även bidra avseende tolkning av lagar och regler, och därigenom kunna initiera regelförändringar till stöd för innovation.

——–

Följande aktivieteter avvaktas medan planeringen för Cybernodens medverkan i EU:s ECCC-projekt pågår hösten 2022-våren 2023:

 • När det gäller internationella relationer ska möjligheten att starta ett nordiskt samarbete undersökas, i form av ett ”Nordic Network for Cybersecurity”.
 • Medlemmarnas möjligheter att hitta rätt kompetens/personal ska ökas med hjälp av en databas över kompetens och expertis inom industri, akademi och forskning. (Databasen ska endast innehålla publik information samt publika personuppgifter, typ namn på kontaktpersoner.)